آخرین ویرایش : August 26, 2012

مهدی صلحی منتظم الحکما

سایر موارد


نام شاگردان وی

محمد ایرانی مجرد


محمد ایرانی مجرد در آغاز از شاگردان او بودند و سپس زیر آموزش میرزا عبدالله قرار گرفتند.

نام استادان وی

محمد صادق سرورالملک


تنها شاگرد سرورالملک در سه تار منتظم‏ الحکما صلحى بود.

میرزا عبدالله فراهانی


منتظم الحکما که در نواختن سه تار مهارتی به سزا داشته و پس از فوت میرزا عبدالله همه شاگردان، او را جانشین استاد خود می دانستند.توضیحات بیشتر:
  • پزشک و نوازنده سه تار.
  • فرصت شیرازی در کتاب "بحورالالحان" از اطلاعات علمی و ذوق موسیقی او بسیار تمجید کرده است.

done in 0.0359 seconds