آخرین ویرایش : August 26, 2012

میرزا حسن آشتیانی مستوفی الممالک

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا هدایت الله وزیر دفتر


میرزا حسن عموی هدایت الله وزیر دفتر بود.


تاریخ تولد ۱۱۹۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۶۱ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • از خاندان خوش نام آشتیانی بود. در زمان فتحعلی شاه، وارد خدمت استیفا شد و سپس مدتی به عنوان مستوفی در خدمت عباس میرزا نایب السلطنه بود. در 1251 ه.ق ملقب به «مستوفی الممالک» شد و ریاست مستوفیان را به عهده داشت.

done in 0.0255 seconds