آخرین ویرایش : August 26, 2012

میرزا حسین آشتیانی

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا یوسف آشتیانی مستوفی الممالک


میرزا یوسف برادرزاده میرزا حسین است.

میرزا حسن مستوفی الممالک


میرزا حسین آشتیانی پسر عمه میرزا حسن مستوفی الممالک بود.done in 0.0313 seconds