آخرین ویرایش : August 27, 2012

حبیب محمد کریم

گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


دبیر کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان عراق از 1964 تا ژوئیه 1975 .


ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی

done in 0.0582 seconds