آخرین ویرایش : September 1, 2012

میرزا نبی‌خان قزوینی

معروف به : امیر دیوان

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اصفهان

( از ۱۲۶۱ه.ق. تا ۱۲۶۷ه.ق. )
در سال های پایانی سلطنت محمد شاه قاجار حاکم اصفهان بود. پس از به تخت نشستن ناصرالدین شاه به فرمان امیرکبیر در مقامش ابقاء شد، مدتی بعد در اثر بیماری فوت کرد.

منطقه فارس

( از ۱۲۵۴ه.ق. تا ۱۲۵۵ه.ق. )
توانست اختلافات بین لشگریان و کشوریان شیراز را حل کند و به پاداش لیاقتی که در فرونشاندن آشوب شهر شیراز از خود نشان داد، به حکومت فارس منصوب شد و یکسال در آن منطقه حکمرانی کرد.

منطقه فارس

( از ۱۲۵۸ه.ق. تا ۱۲۶۱ه.ق. )
بار دیگر در سال ۱۲۵۸ قمری به جای فرهاد میرزا معتمدالدوله به حکومت فارس رفت.


روابط خانوادگی


نام پسر

دارای رابطه خانوادگی با

فتحعلی شاه قاجار


با ماه نوش خانم (افتخارالسلطنه) یکی از دختران فتحعلی شاه ازدواج کرد.


تاریخ درگذشت ۱۲۶۷ه.ق.
محل درگذشت شهر اصفهان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

اجدادش اهل علی آباد مازندران بودند، پدرش عابدین بیک در خدمت شاهزاده علینقی میرزای رکن الدوله حاکم قزوین به دلاکی اشتغال داشت. میرزا نبی خان در دستگاه حکومتی رکن الدوله مال و ثروتی اندوخت و ترقی کرد تا آنجا که با یکی از دختران فتحعلی شاه ازدواج کرد و چون ترتیب عروسی گلین خانم دختر احمدعلی میرزا را با ناصرالدین شاه به بهترین وجه فراهم نمود، منزلتش نزد شاه افزایش یافت. او چهار پسر و یک دختر داشت: میرزا حسین خان و میرزا یحیی خان، هر دو از بطن دختر حاج اسماعیل آشوری قزوینی، نصرالله خان نصرالملک از بطن زنی سیده و عبدالله خان علاء‏الملک و نیمتاج خانم هر دو از بطن افتخارالسلطنه. امیرکبیر پس از رسیدن به صدارت 4 فرزند ذکور امیردیوان را به تهران خواسته و آنها را به کارهای دولتی واداشت.


done in 0.0616 seconds