آخرین ویرایش : September 3, 2012

میرزا عبدالله تفرشی انتظام السلطنه

مناصب و مشاغل


رئیس

نظمیه دوره قاجار

( از ۱۳۰۹/۰۵ه.ق. تا ۱۳۰۹/۱۲ه.ق. )
در سال 1309 هجری قمری به جای کنت دو مونت فورت اتریشی یا ایتالیایی رئیس شهربانی که در آن زمان سمت مزبور را وزیر نظمیه می‌گفتند منصوب شد و به مناسبت ریاست شهربانی‌اش به انتظام‌السلطنه نیز ملقب گردید. ریاست شهربانی یا وزارت نظمیه انتظام‌السلطنه بیش از هفت ماه طول نکشید که در ذیحجه همین سال درگذشت و به جای او میرزا ابوتراب‌خان خواجه نوری که قبلاً معاون کنت بود به سمت وزیر نظمیه برگزیده شد.


روابط خانوادگی


نام برادرdone in 0.0245 seconds