آخرین ویرایش : September 2, 2012

میرزا عیسی وزیر

روابط خانوادگی


نام برادر


تاریخ درگذشت ۱۳۱۰ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
وی به مرض وبا درگذشت و حاج شیخ هادی نجم‌‌‌آبادی را وصی خود قرار داد. بنای مسجد آقا شیخ هادی در تهران و نیز بیمارستان وزیری در خیابان شیخ هادی از محل ثلث دارائی میرزا عیسی ساخته شده است و خود وزیر در زاویه شمال غربی مسجد مدفون می‌باشد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی پس از مرگ پدر نایب‌الحکومه تهران شد. در قحطی که در 1288ق سراسر ایران را فرا گرفت، به‌علت گرانی نان، معزول شد و پس از درگذشت محمد ابراهیم‌خان وزیر نظام برای بار دوم وزیر تهران گردید.
  • میرزا عیسی وزیر پس از دوره نایب‌الحکومه تهران، به سمت ریاست املاک خالصه و وزارت و پیش‌کاری کامران میرزا نایب‌السلطنه منصوب گردید و از این تاریخ بود که معروف به وزیر شد.

done in 0.0536 seconds