آخرین ویرایش : September 2, 2012

تاج الملوک

معروف به : ام الخاقان

مناصب و مشاغل


ملکه


روابط خانوادگی


نام همسر

مظفرالدین شاه قاجار

( از ۱۲۸۴ه.ق. )
در سال ۱۲۸۴ قمری با پسر دایی خود مظفرالدین میرزا (مظفرالدین شاه) ازدواج کرد.

نام پدر

میرزا محمد تقی خان فراهانی


تاج الملوک دختر امیر کبیر از زن دومش عزت‌الدوله بود.

نام پسر

نام مادر

ملک زاده خانم عزت الدوله


تاج الملوک دختر عزت الدوله از همسر اولش امیر کبیر بود.

نام دختر

نام خواهر

نام مادربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان حسین میرزا جلال‌الدولهتاج الملوک همسر مظفرالدین شاه خاله سلطان حسن میرزا بود.

عبدالحسین میرزا فرمانفرما


عبدالحسین میرزا شوهر دختر تاج الملوک ــ دختر امیرکبیر ــ بود.

ناصر الدین شاه قاجار


تاج الملوک دختر تنها خواهر تنی ناصرالدین شاه بود و نیز ناصرالدین شاه پدر شوهر (مظفرالدین شاه) تاج الملوک بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۲۳ه.ق.
ملیت کشور ایران

done in 0.0524 seconds