آخرین ویرایش : September 3, 2012

انوشیروان خان عین الملک

معروف به : شیرخان عین الملک

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه مازندران

( از ۱۲۷۹ه.ق. )
در سال 1279ق با حفظ سمت قبلی (خوانسالار)، به حکومت مازندران و استرآباد منصوب شد ولی به جای خود برادرش، محمدعلی خان را به حکومت آن دیار فرستاد.

منطقه قزوینمنطقه محلاتفرمانده

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۲۸۲ه.ق. تا ۱۲۸۵ه.ق. )
درسال 1282ق فرماندهی قشون مازندران، گرگان و گیلان ضمیمه مشاغل او گشت. در سال 1285ق ریاست توپخانه به مشاغل متعدد وی اضافه شد.


روابط خانوادگی


نام همسر

ملک زاده خانم عزت الدوله


عین الملک همسر سوم عزت الدوله و پسردایی او بود .

نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


عین الملک پسردایی ناصرالدین شاه بود. و همین امر اسباب ترقی او را فراهم آورد.


تاریخ درگذشت ۱۲۸۵ه.ق.
محل تولد کشور ایران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی در سال 1272ق به مدت ده سال در دستگاه ناصرالدین شاه، خوانسالار (ناظر آشپز) بود. در سال 1279ق با حفظ سمت قبلی به حکومت مازندران و استرآباد منصوب شد ولی به جای خود برادرش، محمدعلی خان را به حکومت آن دیار فرستاد.
  • درسال 1280ق علاوه بر تمامی سمت های گذشته، به منصب ایلخانی گری تعیین شد و دو سال بعد، فرماندهی قشون مازندران، گرگان و گیلان ضمیمه مشاغل او گشت.
  • در 1270 ملقب به «عین الدوله» و در 1283 ملقب به «اعتضادالدوله» گردید.

done in 0.0326 seconds