آخرین ویرایش : September 4, 2012

میرزا ابراهیم خان مستوفی معتمدالسلطنه

مناصب و مشاغل


استاندار


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام مادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد خان سینکی مجد الملک


معتمدالسلطنه همسر تنها دختر مجدالملک بود.

میرزا علی خان امین الدوله


معتمدالسلطنه شوهر خواهر امین الدوله بود.توضیحات بیشتر:
از سال 1297ق تا 1309 مستوفی (محاسب) آذربایجان بود. در 1318 به پیشکاری ملک منصور میرزا شعاع السلطنه، پسر دوم مظفرالدین شاه درآمد.

done in 0.0533 seconds