آخرین ویرایش : September 3, 2012

میرزا محمد تقی آشتیانی قوام الدوله

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا کاظم آشتیانی


میرزا کاظم عموی قوام الدوله بود.

حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنه


میرزا محمدتقی پدر همسر عصمت السلطنه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۶۲ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در اوایل سلطنت فتحعلی شاه، در دستگاه استیفا مشغول به کار شد و به تدریج ترقی کرد.
  • بعد از پیروزی ایران بر عثمانی در جنگ 1237ه.ق، برای عقد قرارداد صلح به عثمانی مامور شد و مدتی به «قوام الدوله» ملقب شد.
  • در سال 1262ه.ق پیشکار فیروز میرزا ــ حاکم فارس ــ شد ولی چند ماه بعد استعفا داده و به تهران بازگشت و در همین سال از دنیا رفت.

done in 0.0627 seconds