آخرین ویرایش : September 4, 2012

محمد ناصر خان ظهیرالسلطان

سایر موارد


نام استادان وی

مهدی مصورالملک


وى در آبرنگ و رنگ روغن مهارت داشت و از شاگردان مهدى مصورالملك به شمار می رفت.


تاریخ تولد ۱۳۱۵ه.ق.
محل درگذشت منطقه کرمان
ظهیرالسلطان سال هایی چند از عمر را در کرمان گذرانید و همانجا درگذشت و به خاک فرو خفت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

از هنرمندان دوره‏ ناصری و مظفری بود. وی در آبرنگ و رنگ روغن مهارت داشت. ظهیرالسلطان از هنر نقاشی بهره ای استادانه داشت. از کارهای معروف او یکی پرده صورت صفی علیشاه است که در انجمن اخوت نگاه داری می شود. دیگر نقاشی رنگ روغنی است از صفی علیشاه و ظهیرالدوله که اصل آن به خانقاه صفی علیشاه تعلق دارد. او همچنین نقاشی های بعضی کتاب های درسی را انجام داده است. او در جوانی به خان خانان معروف بود و مدتی از جانب پدر سمت ایشیک آقاسی باشی دربار را برعهده داشت و چون از مشروطه طلبان و آزادگان بود مورد بی مهری محمدعلی شاه حبس و قید گردید.


done in 0.0469 seconds