آخرین ویرایش : September 8, 2012

حاج علی خان مقدم مراغه ای حاجب الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه همدان

( از ۱۲۸۳ه.ق. )
در 1283ق علاوه بر تصدی وزارت وظایف و اوقاف، حکومت همدان نیز به وی واگذار شد.


حوادث مهم زندگی


فرد کشته شده توسط وی

میرزا محمد تقی خان فراهانی


صبح 17 ربیع الاول خبر آوردند که پیکی از تهران خواهد رسید که فرمان وزارت امیر و خلعتی شاه را می آورد. عزت الدوله همسر امیر نگران بود و خبر را باور نداشت. امیر به حمام رفت. علی خان فراشباشی که به باغ فین رسید همراه چند نفر از مامورانش وارد صحن حمام شد و فرمان شاه را نشان داد و به دلاک گفت رگ های دو دست امیر را بزند. خون از رگهای وی فوران می کرد. امیر دو دستش را بر زمین نهاده بود و منتظر بود تا مرگش در رسد. میرغضب با چکمه به میان دو کتف امیر کوبید. چون امیر به زمین در غلطید دستمالی در گلویش کرد تا جان داد. فراشباشی و همراهانش با اسبان تندرو به تهران باز گشتند.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


تاریخ درگذشت ۱۲۸۴ه.ق.
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی ابتدا در زمان حکومت محمد میرزا ــ محمد شاه ــ در مراغه، از غلام بچگان او بود و در زمان ولیعهدی محمد میرزا، صندوقدار وی شد.
  • در 1265ق میرزا تقی خان امیرکبیر او را به سمت «فراش باشی» منصوب نمود.
  • علی خان از درباریان مورد اعتماد ناصرالدین شاه بود و اجرای نقشه قتل میرزا تقی خان امیر کبیر در حمام فین کاشان بر عهده وی بود.

done in 0.0527 seconds