آخرین ویرایش : September 8, 2012

عبدالعلی خان مقدم مراغه ای ادیب الممالک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت وظایف و اوقاف (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۵ه.ق. تا ۱۲۸۷ه.ق. )

در سال 1285ه.ق به امر ناصرالدین شاه وزیر وظایف و اوقاف شد.

حاکم

منطقه سمنان

( از ۱۲۸۸ه.ق. )
حاکم سمنان و دامغان

شهر قم

( از ۱۲۷۹ه.ق. )

شهر قم

( از ۱۲۹۲ه.ق. )


گرایشات


مخالفین


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

مهدی اعتماد مقدماحمد خان ملک ساسانی محتشم السلطان


ادیب الممالک پدربزرگ مادری احمد خان بود.

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد حسین فراهانی ملک الکتاب


دختر ادیب الممالک همسر ملک الکتاب بود.


تاریخ تولد ۱۲۴۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۲ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیخیه

توضیحات بیشتر:

وی از رجال درباری و صاحب منصبان خلوت ناصرالدین شاه بود. در سال 1276ق سمت پیشخدمتی خاصه شاه را برعهده داشت. در سال 1276 به لقب «ادیب الممالک» ملقب گشت و عبدالعلی خان بنا به گفته برادرش، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، پیرو طریقه شیخیه بود.


done in 0.0568 seconds