آخرین ویرایش : September 9, 2012

مهدی اعتماد مقدم

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه علوم سیاسی تهران


پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه‏ علوم سیاسى گردید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

تقی خان احتساب الملک


مهدی اعتماد مقدم برادرزاده تقی خان احتساب الملک بود.توضیحات بیشتر:
پس از طی کردن دوره‏ای در مدرسه علوم سیاسی، در 1287(ه.ق) به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد و در طول خدمت خود در آن وزارتخانه بارها در اسلامبول، باطوم، تفلیس، آنقره و جده مأموریت داشته است. وی مدتی به عنوان کارگزار خوزستان مشغول بود. در 1306 به دادگستری انتقال یافت و مشاغل قضائی را طی کرده، به مستشاری و ریاست شعبه‏ دیوان کشور رسید. چندی هم رئیس دفتر دیوان کشور و مدیرکل اداری وزارت دادگستری بود. او به سبب داشتن ذوق و طبع نویسندگی، با مطبوعات همکاری داشته و در زمینه ‏های ادبی و تاریخی مقاله می نوشت.

done in 0.0227 seconds