آخرین ویرایش : September 9, 2012

ایشای شمعون

ملیت کشور عراق
قومیت آشوری

توضیحات بیشتر:

رهبر دینی آشوریان . در آغاز بین مار ایشای شمعون و حکومت عراق اختلاف پیدا شد و او متهم به تشویق آشوریان به سرپیچی از حکومت ملی شد ، حکومت ناجی شوکت به او عضویت مجلس اعیان و امتیازات مالی متعددی را عرضه کرد اما او رد نمود . وی درخواست های متعددی به سازمان ملل متحد مبنی بر استقلال یا نقل مکان طائفه اش به خارج عراق داد اما حکومت او را تهدید به خلع سلاح افرادش نمود. دامنه اختلافات او با دولت مرکزی بالا گرفت و ابتدا او را برای مذاکره فراخواندند اما پس از مذاکره او را زندانی نمودند . پس از آن پیروانش به زاخو و دهوک و سپس به موصل رفته و بر ضد حکومت اعلام تمرد نمودند . بعد از آن که بکر صدقی سرپیچی یاران او را سرکوب کرد، تابعیت عراقی از وی و عمه اش سورما خاتون و بعضی یارانش سلب شد و تمامی آن ها با هواپیما به جزیره قبرس انتقال یافتند . وی به صورت دایم با کشور های اروپایی و همچنین سازمان ملل متحد در مکاتبه برای جبران حقوق اجتماعی آشوریان بوده است .


done in 0.0239 seconds