آخرین ویرایش : September 8, 2012

میرزا اسماعیل خان امین الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

مدیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( از ۱۳۰۰ه.ق. )
در سال 1300ق از طرف برادرش به ریاست خزانه رسید و اندکی بعد ریاست گمرک به وی واگذار شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

اسکندرخان آبدارباشی


میرزا اسماعیل برادرزاده اسکندر خان بود.


تاریخ تولد ۱۲۸۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پیش از آنکه پدرش به مقامات عالیه برسد، وی معمم و جزو طلاب بوده و به کارهای دولتی اشتغال نداشت. پس از مدتی شروع به کار کردن نمود و ابتدا به منصب صاحب جمعی و پیشخدمتی ناصرالدین شاه رسید.
  • در سال 1300ق برادرش، امین السلطان او را به ریاست خزانه و اندکی بعد ریاست گمرک گماشت.
  • در سال 1315ق هنگامی که امین السلطان، به دستور مظفرالدین شاه به قم تبعید شد، امین الملک با پرداخت مبلغی جریمه به منصب وزارت داخله رسید.

done in 0.0315 seconds