آخرین ویرایش : June 30, 2010

محمد محجوب

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت آموزش و پرورش عراق

( تا ۱۹۷۹م. )
وزیر آموزش و پرورش در آخرین حکومت تشکیل شده توسط احمد حسن البکر .


گرایشات


عضو

حزب بعث سوسیالیسم عربی عراق (حزب البعث العربی الاشتراکی)


عضو مجلس فرماندهی انقلاب و فرماندهی کشوری حزب بعث سوسیالیسم عربی .


حوادث مهم زندگی


مشارکت در


تاریخ درگذشت ۱۹۷۹/۰۸/۰۸م.
ملیت کشور عراق

done in 0.0247 seconds