آخرین ویرایش : August 24, 2012

رضا قلی خان هدایت نیرالملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۹/۱۲ه.ش. تا ۱۳۰۰/۰۳ه.ش. )
بعد از کودتای 1299 ه.ش نیرالملک در کابینه سیدضیاء وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود.

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)

( ۱۲۹۹ه.ش. )
در 1299ه.ش در کابینه مشیرالدوله به وزارت پست و تلگراف معرفی شد.

رئیس

مدرسه دارالفنون تهران


بعد از مرگ پدر به ریاست دارالفنون رسید.


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام پدر

جعفر قلی خان هدایت نیرالملک


رضا قلی خان پسر ارشد جعفر قلی خان بود که بعد از فوت پدر لقب او را گرفت.

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حسینقلی خان مخبرالدوله


رضا قلی خان پسرعموی حسینقلی خان است.

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


نیرالملک پسرعموی و برادر همسر مخبرالسلطنه بود.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


نیرالملک پسرعموی مخبرالملک بود.

عیسی هدایت


نیرالملک عموی عیسی هدایت بود.

محمود هدایت


نیرالملک عموی محمود هدایت بود.

مرتضی قلی میرزا منصورالسلطنه


دختر رضاقلی هدایت (نیرالملک) به ازدواج منصورالسلطنه درآمد.

سید مصطفی عدل منصورالسلطنهعدل در جوانى به دامادی میرزا رضاقلى‏خان هدایت (نیرالملك) درآمد.

علیقلی خان مخبرالدوله


مخبرالدوله عموی رضا قلی خان هدایت بود.

مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله


صنیع الدوله پسرعموی رضا قلی خان هدایت بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن مسجد هدایت در تهران

توضیحات بیشتر:
  • بعد از مرگ پدر به ریاست دارالفنون رسید و لقب نیرالملک را گرفت و مدتی با حفظ سمت وزیر معارف بود.
  • مخبرالسلطنه که کفالت دیوانعالی را داشت وی را که برادر همسر و پسرعمویش بود، در هیئت نظارت بانک ملی جا داد.

done in 0.0668 seconds