آخرین ویرایش : September 14, 2012

حسینقلی خان مخبرالدوله

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تهران

( ۱۳۳۵ه.ق. )


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)

( از ۱۳۱۳ه.ق. تا ۱۳۲۳ه.ق. )

وی از سال 1313ه.ق به مدت ده سال وزیر تلگراف بود. سپس مجدداً از سال 1326 تا یک سال بعد در کابینه های میرزا احمدخان مشیرالسلطنه و ابوالقاسم خان ناصرالملک، به وزارت پست و تلگراف منصوب گردید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

علیقلی هدایت


مخبرالدوله عموی علیقلی هدایت بود.

جعفر قلی خان هدایت نیرالملک


نیرالملک عموی حسینقلی خان است.

رضا قلی خان هدایت نیرالملک


رضا قلی خان پسرعموی حسینقلی خان است.

هدایت قلی­ خان هدایت


هدایت قلی خان پسرعموی حسینقلی خان است.

کریم هدایت


کریم هدایت پسرعموی حسنقلی خان است.


تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ق.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1293ق به معاونت پدرش ــ علیقلی خان مخبرالدوله ــ که وزیر تلگراف بود منصوب شد.
  • در 1295ق به ریاست تلگراف تعیین و در سال های 1301 و 1315 به ترتیب ملقب به «مخبرالملک» و «مخبرالدوله» گشت. وی از سال 1313ق به مدت ده سال وزیر تلگراف بود. از مخالفان مشروطه بود و بعد از خلع محمدعلی ­شاه خانه نشین شد.

done in 0.0662 seconds