از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این مسجد در حال حاضر در خیابان جمهوری بین چهارراه استانبول و چهارراه مخبرالدوله واقع است.

done in 0.0588 seconds