آخرین ویرایش : September 15, 2012

مصطفی­ قلی کمال هدایت

معروف به : فهیم الدوله

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۲۸۵/۰۷/۱۴ه.ش. تا ۱۲۸۷/۰۴/۰۲ه.ش. )
نماینده دور اول مجلس

استاندار

منطقه کرمانشاه

( از ۱۳۲۰/۰۶ه.ش. )

وزیر مختار

وابسته

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۱ه.ش. تا ۱۲۸۳ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

غلامعلی خان هدایت مکرم­ الملک


فهیم الملک عموی غلامعلی خان هدایت بود.

عبدالله هدایت


فهیم الدوله عموی عبدالله هدایت ود.

مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله


صنیع الدوله عموی مصطفی قلی خان بود.

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


مخبرالسلطنه عموی مصطفی قلی خان بود.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


مخبرالملک عموی مصطفی قلی خان بود.


مصطفی­ قلی کمال هدایت

تاریخ تولد ۱۲۵۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی نیز مانند سایر اعضای خاندان خود برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و دانشنامه حقوق و علوم سیاسی گرفت. پس از بازگشت به استخدام وزارت خارجه درآمد.
  • در 1299ه.ش در کابینه سپهدار اعظم  کفیل وزارت خارجه شد. در کابینه مشیرالدوله در 1302ه.ش به سمت وزیر پست و تلگراف منصوب شد.
  • ریاست تشریفات خارجی را بر عهده داشت و به دلیل میهمانداری از جشن هزاره فردوسی در 1313ه.ش از رضاشاه تقدیر کتبی گرفت.

done in 0.0667 seconds