آخرین ویرایش : September 15, 2012

کریم هدایت

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه لیون فرانسه


دکترای شیمی و پزشکی


مناصب و مشاغل


سرلشگر

ارتش ایران


در اواخر قاجاریه به خدمت ارتش درآمد و به درجات سرتیپی، رییس بهداری و سرلشگری ارتقاء یافت.


روابط خانوادگی


نام پدر

جعفر قلی خان هدایت نیرالملک


کریم پسر سوم نیرالملک بود.

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حسینقلی خان مخبرالدوله


کریم هدایت پسرعموی حسنقلی خان است.

مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله


کریم هدایت پسرعموی صنیع الدوله است.

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


کریم هدایت پسرعمو و برادر همسر مخبرالسلطنه بود.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


کریم هدایت پسرعموی مخبرالملک است.

عیسی هدایت


کریم هدایت عموی عیسی هدایت است.

محمود هدایت


کریم هدایت عموی محمود هدایت است.

صادق هدایت


کریم هدایت عموی صادق هدایت است.

عبدالله هدایت


عبدالله هدایت نوه عموی کریم هدایت است.


تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۲ه.ش.
ملیت کشور ایران

done in 0.0543 seconds