آخرین ویرایش : September 15, 2012

هدایت قلی­ خان هدایت

معروف به : معروف به اعتضادالملک

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


پس از اتمام تحصیلات در دارالفنون در همان­جا مشغول به کار شد.


مناصب و مشاغل


رئیس

دفتر نخست وزیری ایران

( از ۱۳۰۶ه.ش. تا ۱۳۱۵ه.ش. )
در 1306 با تشکیل کابینه توسط مخبرالسلطنه، وی به ریاست دفتر مخبرالسلطنه انتخاب شد و بعد از او در زمان فروغی هم در سمت خود باقی بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

جعفر قلی خان هدایت نیرالملک


هدایت قلی خان پسر دوم نیرالملک بود.

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

مهرانگیز دولتشاهی


اعتضادالملک پدربزرگ مادری مهرانگیز دولتشاهی بود.

دارای رابطه خانوادگی با

حسینقلی خان مخبرالدوله


هدایت قلی خان پسرعموی حسینقلی خان است.

مرتضی قلی خان هدایت صنیع الدوله


اعتضادالملک پسرعموی صنیع الدوله است.

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


هدایت قلی خان پسرعمو و برادر همسر مخبرالسلطنه بود.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


هدایت قلی خان پسرعموی مخبرالملک بود.

حاجی علی رزم آرا


هدایت قلی خان پدر همسر رزم آرا بود.

علیقلی خان مخبرالدوله


مخبرالدوله عموی هدایت قلی خان بود.

محمد علی دولتشاهی


محمدعلی دولتشاهی با دختر هدایت قلی خان (اختر الملوک) ازدواج کرد.


هدایت قلی­ خان هدایت

تاریخ تولد ۱۲۵۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۲ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پس از انجام تحصیلات در دارالفنون در همان­جا مشغول به کار شد. سپس به وزارت معارف منتقل شد. در 1306ه.ش رییس دفتر نخست وزیری مخبرالسلطنه (پسر عمویش) شد و تا زمان بازنشستگی در این سمت ماند. او با غدرا هدایت (زیورالملک) دختر پسرعمویش حسین قلی خان مخبرالدوله ازدواج کرد. حاصل ازدواجش سه پسر و سه دختر بود.


done in 0.0566 seconds