آخرین ویرایش : September 15, 2012

علیقلی هدایت

تحصیلات


محل تحصیل

کشور آلمان


فارغ التحصیل رشته کشاورزی


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۱۲/۱۲/۲۴ه.ش. تا ۱۳۲۲/۰۹/۰۲ه.ش. )
وی با کمک عمویش مخبر السلطنه از طرف ایالت خمسه فارس 5 دوره به وکالت رسید.
دوره­ نهم (24 اسفند 1311 تا 21فروردین 1314)، دوره دهم (15خرداد 1314 تا 22خرداد 1316)، دوره یازدهم (20شهریور 1316 تا 27شهریور 1318)، دوره دوازدهم (3آبان 1318 تا 9آان 1320) و دوره سیزدهم (22آبان 1320 تا اول آذر 1322).

موسس

کارخانه صنایع غذایی یک و یک در ایران


تأسیس کارخانه صنایع غذایی یک و یک در استان فارس از اقدامات اوست.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه


مخبرالسلطنه عموی علیقلی هدایت بود.

محمد قلی­ خان هدایت مخبرالملک


مخبرالملک عموی علیقلی هدایت بود.

حسینقلی خان مخبرالدوله


مخبرالدوله عموی علیقلی هدایت بود.

غلامرضا خان هدایت مخبرالدوله


پسرعموی یکدیگرند.

حسنعلی کمال هدایت


پسرعموی یکدیگرند.


علیقلی هدایت

تاریخ تولد ۱۲۷۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۴ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

مادرش احترام السلطنه دختر دوم مظفرالدین شاه بود. تحت حمایت عمویش مخبرالسلطنه مقامات سیاسی را طی کرد.


done in 0.0478 seconds