آخرین ویرایش : September 15, 2012

سعید هدایت

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۳۵/۰۳/۱۰ه.ش. تا ۱۳۴۰/۰۲/۱۹ه.ش. )
وکیل مردم زنجان در دوره نوزدهم (10خرداد 1335 تا 19خرداد 1339) و وکیل مردم تهران (و نماینده از حزب مردم) در دوره بیستم (دوم اسفند 1399 تا 19اردیبهشت 1340) بود.
بین این دو دوره مجلس هشت ماه تعطیل بود.


گرایشات


عضو

حزب مردم ایران


وی زمانی قائم ­مقام دبیرکل حزب مردم بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالله هدایت


عبدالله هدایت عموی سعید هدایت بود.


سعید هدایت

تاریخ تولد ۱۲۹۷ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۸ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر لندن
ملیت کشور ایران

done in 0.1344 seconds