آخرین ویرایش : September 16, 2012

فتح الله خان مقدم مراغه ای ظفرالدوله

روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

محمود هدایت


محمود هدایت در جوانى با دختر فتح‏ الله خان سردار مؤید مراغه‏ اى پیوند زناشوئى بست. صاحب دو پسر شد و همسر وى در میانسالى درگذشت.توضیحات بیشتر:
*از سال 1301ق رئیس فوج سوم مراغه شد و در زمان مظفرالدین شاه به ریاست قراول های عمارت سلطنتی منصوب شد. *در سال 1311ق ملقب به «ظفرالدوله» شد و از سال 1319ق ریاست فوج مظفر مراغه را برعهده گرفت. *در سال 1322ق ملقب به سردار مؤید شد.

done in 0.0221 seconds