آخرین ویرایش : September 17, 2012

میرزا ابوالحسن خان مخبر همایون

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


کارمند

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۱۷ه.ش. )
با سمت معاونت اداره تفتیش تذکره به وزارت خارجه پیوست.


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
پس از وزارت خارجه به عضویت اداره خزانه درآمد. وی سال ها در اروپا زندگی کرد و نام خانوادگی "بزرگ امید" را انتخاب نمود.

done in 0.0532 seconds