آخرین ویرایش : September 17, 2012

میرزا رضا مستوفی بنان الملک

مناصب و مشاغل


کنسول

کارمند

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( از ۱۳۰۱ه.ق. تا ۱۳۰۵ه.ق. )
مستوفی و مامور مالیه اصفهان


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور مصر

( ۱۳۰۶ه.ق. )
از ترس کشته شدن به دستور ظل السلطان به بهانه زیارت عتبات از ایران خارج شد و در مصر اقامت کرد.


تاریخ درگذشت ۱۳۱۳ه.ق.
محل درگذشت شهر اصفهان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا رضا در ابتدا مدتی منشی گری نظام و سرکردگی سیصد سوار را برعهده داشت.
  • در 1301 ه.ق مامور مالیه اصفهان شد و در 1305ه.ق رئیس دفتر طل السلطان شد اما به بهانه زیارت عتبات از ایران خارج شد و در مصر اقامت کرد. در سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ در 1306 ه.ق به لندن آمد و به ایران بازگشت. 
  • در 1309 ه.ق به عنوان سرکنسول ایران در بغداد معرفی شد که با عدم تصویب امین السلطان، صدراعظم وقت بدون شغل ماند.
  • در 1309 ه.ق مدتی به عنوان سرکنسول ایران به مصر رفت اما برکنار شد و به اصفهان بازگشت.

done in 0.0281 seconds