آخرین ویرایش : September 18, 2012

سید فضل الله خان وکیل الملک

روابط خانوادگی


نام همسر

ملک تاج نجم السلطنه

( از ۱۳۱۲ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )
سومین ازدواج نجم السلطنه با میرزا فضل‌الله خان طباطبایی دیبا، منشی مظفرالدین شاه بود که از او صاحب پسری به نام اابوالحسن خان ثقه‌ الدوله شد. این ازدواج نیز با مرگ میرزا فضل‌الله خان پایان یافت.

نام پسر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

یحیی ناظم الدوله دیبامیرزا فضل الله عموی یحیی ناظم الدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۰ه.ق.
محل درگذشت شهر مرند
ملیت کشور ایران
مدفن شهر کربلا

توضیحات بیشتر:
  • سید فضل‌الله خان فرزند حاج میرزا علی‌اصغر مستوفی، تحصیلات مقدماتی و ادبیات فارسی و صرف و نحو عربی را در تبریز فرا گرفته، چندی بعد منشی حضور ولایتعهد مظفرالدین‌شاه گردید. در سال 1308 ه.ق به لقب برادرش، وکیل الملک ملقب شد. سپس به حکمرانی اردبیل و مشکین‌ برگزیده شد.
  • وکیل الملک بعداً وزیر رسائل خاصه و انشاء حضور همایون شد. سپس وزیر دارالشورای کبرا گردید. بعداً به وزارت تجارت منصوب گردید.
  • وکیل‌الملک از دو همسر خود خاور بهجت الدوله، دختر حاج میرزا محمدعلی تاجر معروف تبریز چهار پسر و هفت دختر به ترتیب ابوالفتح (حشمت‌الدوله)، عبدالحسین (وکیل الملک)، ابوطالب و غلامعلی، ماه طلعت (مرحمت السلطنه)، قمر (رفعت الدوله)، گوهر تاج،  مهپاره، رخساره، کوکب (عظمت السلطنه)، دوالیه (قدس السلطنه) و از ملک‌ تاج خانم نجم‌السلطنه، دختر فیروز میرزا فرمانفرما پسری به نام ابوالحسن ثقة‌الدوله داشت.

done in 0.0506 seconds