آخرین ویرایش : September 18, 2012

ابوالقاسم کیا

روابط خانوادگی


نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمود دفتری عین الممالک


عین الممالک پدر همسر ابولقاسم کیا بود.

احمد متین دفتری


احمد متین دفتری برادر همسر ابوالقاسم کیا بود.

علی اکبر دفتری


علی اکبر متین دفتری برادر همسر ابوالقاسم کیا بود.

محمد دفتری* سرلشگر


محمد متین دفتری برادر همسر ابوالقاسم کیا بود.

عبدالله دفتری


عبدالله متین دفتری برادر همسر ابوالقاسم کیا بود.done in 0.0298 seconds