آخرین ویرایش : September 21, 2012

منوچهر فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

کشور فرانسه


در فرانسه و انگلیس تحصیلات عالی خود را به پایان برد و در رشته مهندسی نفت تحصیل کرد.

کشور انگلستان


در فرانسه و انگلیس تحصیلات عالی خود را به پایان برد و در رشته مهندسی نفت تحصیل کرد.


مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در ونزوئلا

( از ۱۳۵۱ه.ش. تا ۱۳۵۶ه.ش. )
همزمان سفیر آکرودیته (غیرمقیم) در دو کشور اکوادور و ترینیداد و توباگو.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

اسکندر فیروز


اسکندر برادرزاده منوچهر فرمانفرماییان بود.

مظفر فیروز


مظفر میرزا برادرزاده منوچهر فرمانفرماییان بود.

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


منوچهر فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه منوچهر فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه منوچهر فرمانفرماییان بود.

محمد علی شاه قاجار


محمدعلی شاه دایی منوچهر فرمانفرماییان بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۵ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

مدتی مدیر کل اداره نفت و امتیازات وزارت دارایی بود و هنگام مذاکره با کنسرسیوم بعد از سال 32 از اعضای برجسته هیئت ایرانی بود. در بخش نفت، رییس پخش و عضو هیئت بازرسی و عضویت هیئت مدیره از اهم مشاغل وی بود. در 1351 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. بعد از انقلاب اسلامی به کشور ونزوئلا پناهنده شد که قبل از آن سفیر ایران در آن کشور بود. وی یکی از کارشناسان برجسته نفتی دنیا محسوب می ­شد و دارای تالیفات متعدد و ارزشمندی است.


done in 0.0838 seconds