آخرین ویرایش : September 22, 2012

محمد جعفر میرزا فرمانفرما

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


محمد جعفر میرزا عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


محمد جعفر میرزا عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


محمدجعفر میرزا عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


محمد جعفر فیروز عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


محمد جعفر میرزا عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه محمدجعفر میرزا بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه محمد جعفر میرزا بود.done in 0.039 seconds