آخرین ویرایش : September 22, 2012

نظام الدین میرزا فرمانفرماییان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


نظام الدین میرزا عموی ناصرالدوله بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


نظام الدین میرزا عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


نظام الدین میرزا عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


نظام الدین میرزا عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه نظام الدین میرزا بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه نظام الدین میرزا بود.done in 0.0746 seconds