آخرین ویرایش : September 22, 2012

کاوه فرمانفرماییان

مناصب و مشاغل


عضو


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


کاوه فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه کاوه فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه کاوه فرمانفرماییان بود.


تاریخ تولد ۱۳۳۹/۰۷ه.ق.
ملیت کشور ایران
کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
پیمانکار سازمان برنامه.

done in 0.0781 seconds