آخرین ویرایش : September 22, 2012

علینقی فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

کشور ایالات متحده آمریکا


دكتراى علوم ادارى از دانشگاه كالیفرنیاى جنوبى

کشور سوییس


دكتراى اقتصاد از ژنو.


مناصب و مشاغل


موسس

بانک اعتبارات صنعتی ایران


به سازمان برنامه منتقل شد. و دو سالى مدیرمالى بود تا به ریاست بانك برنامه كه یك واحد كوچك بانكى بود گمارده شد و در طول زمان نسبت به توسعه‏ بانك اقدام كرد و بانك مزبور نام بانك اعتبارات صنعتى گرفت و سرمایه‏ آن فوق ‏العاده افزایش پیدا كرد و جزء بانك هاى درجه اول شد. به صاحبان صنایع همه رقم وام مى‏ داد. گذشته از آن، در بعضى از صنایع مشاركت مى‏ كرد و در مدیریت آنها دخالت داشت. از واحدهاى بزرگ صنعتى كه وسیله‏ این بانك قوام گرفت، یكى كارخانه‏ نساجى در مازندران و دیگرى كاغذ پارس در اهواز را مى‏ توان نام برد. قریب یكصد واحد بزرگ صنعتى از وام هاى این بانك برخوردار شدند و صنایع جدیدى به وجود آمدند. علینقى فرمانفرمائیان فكر و شم اقتصادى و صنعتى داشت.

رئیس

کارمند


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


علینقی فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

بهرام فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه علینقی فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه علینقی فرمانفرماییان بود.


تاریخ تولد ۱۲۹۸ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
مدتی در موسسه علوم اداری به تدریش اشتغال داشت. به امر کشاورزی هم وارد و هم واقف بود.

done in 0.0852 seconds