آخرین ویرایش : September 22, 2012

حافظ فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه استنفورد آمریکا


پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه براى ادامه تحصیل به آمریكا رهسپار گشت و دوره‏ عالى را در رشته تاریخ در دانشگاه ‏هاى استنفورد و جرج تاون ادامه داد و درجه‏ فوق لیسانس و دكترا گرفت.

دانشگاه جرج تاون واشنگتن


پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه براى ادامه تحصیل به آمریكا رهسپار گشت و دوره‏ عالى را در رشته تاریخ در دانشگاه ‏هاى استنفورد و جرج تاون ادامه داد و درجه‏ فوق لیسانس و دكترا گرفت.


مناصب و مشاغل


رئیس

مرکز مطالعه و تحقیق تمدن و فرهنگ ایران در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران


زمانى هم به ریاست اداره كل انتشارات و روابط دانشگاهى منصوب گردید.

مدرس

موسسه علوم اداری در ایران


استادیار

دانشگاه تهران

( از ۱۳۳۵ه.ش. )
در 1335 امتحانات دانشیارى را در دانشكده ادبیات تهران گذرانید و به خدمت دانشگاه تهران درآمد و پس از چندى مقام استادى گرفت.

کارمند

موسسه علوم اداری در ایران

( از ۱۳۳۳ه.ش. تا ۱۳۳۴ه.ش. )
در 1333 كه دولت آمریكا شعبه‏ اى از دانشگاه كالیفرنیاى جنوبى را در تهران به نام موسسه علوم ادارى تاسیس نمود، حافظ فرمانفرمائیان در زمره مترجمین استادان امریكائى به مدت یک سال مشغول به كار گردید.


آثار


نویسنده

پژوهشگر

کتاب " سفرنامه حاج پیرزاده "


از محمدحسن پیرزاده سفرنامه ای با نثر ساده و مُرسَل برجای مانده که شرح سفر دوم اوست و نسخه ای از آن به شماره 695 در کتابخانة مجلس موجود است. ظاهراً نسخه ای نیز به خط خود پیرزاده در اختیار خانواده او بوده که مفقود شده است. این سفرنامه به کوشش حافظ فرمانفرمائیان نخست در 1342 و 1343ش در دو جلد و سپس همراه با مقدمه ایرج افشار در یک جلد در 1360ش منتشر شد.

کتاب "خاطرات سیاسی امین الدوله"

( از ۱۳۴۱ه.ش. )

این کتاب به کوشش و جمع آوری حافظ فرمانفرماییان چاپ شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


حافظ فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه حافظ فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه عمه حافظ فرمانفرماییان بود.

محمد مصدق


محمد مصدق پسر عمه حافظ فرمانفرماییان بود.


تاریخ تولد ۱۳۰۶ه.ش.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

فرمانفرمائیان تالیفاتی به زبان فارسی و انگلیسی دارد. فهرست تحلیلی از منابع و فرهنگ ایران به انگلیسی تهیه کرده است. مقالاتی نیز در رشته‏ تخصصی او در مجلات: راهنمای کتاب، یغما و سخن نوشته شده است.


done in 0.0717 seconds