آخرین ویرایش : September 23, 2012

عبدالعلی فرمانفرماییان

مناصب و مشاغل


موسس

رئیس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه عبدالعلی فرمانفرماییان بود.


تاریخ تولد ۱۳۱۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۱ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
در حال اسکی در شمشک بر اثر سقوط بهمن درگذشت.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
مدفن گورستان ظهیرالدوله در تهران
قبر عبدالعلی فرمانفرمائیان از جمله چندین قبری است، که در جریان ساختمان سازی های دهه های اخیر در اطراف این گورستان، به کلی محو و نابود شده است.

توضیحات بیشتر:

نماینده اتاق صنایع و معادن، عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت صنعتی در ایران بود.


done in 0.0775 seconds