آخرین ویرایش : September 23, 2012

سیروس فرمانفرماییان

مناصب و مشاغل


معاون


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


سیروس فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه سیروس فرمانفرماییان بود.done in 0.0769 seconds