آخرین ویرایش : September 24, 2012

مهرماه فرمانفرماییان

تحصیلات


محل تحصیل


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


مهرماه فرمانفرماییان عمه ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه مهرماه فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه مهرماه فرمانفرماییان بود.


مهرماه فرمانفرماییان

تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

مهرماه فرمانفرماییان چهارمین دختر فرمانفرما در سال 1294 شمسی در تهران تولد یافت . از کودکی به زبان فرانسه آشنا شد . در مدرسۀ ژاندارک مدرک Brevet را اخذ کرد.

در سال 1314 با محسن رئیس ازدواج کرد و در مآموریت های سیاسی شوهرش در آلمان، ممالک بالکان، عراق، انگلستان، فرانسه و هلند زندگی نمود. در لندن تصدیق English pireficeuey Cambridge Examinations را در زبان انگلیسی در یافت کرد و در پاریس به اخذ دیپلم لور Louvre نائل گردید. در پاریس سخنرانی های در موزه گیمه راجع به زنان ایرانی و هنر ایران ایراد نمود. در سال 1958 ار طرف دولت فرانسه درجه affieies de Larder derat et des Leffre به او هدیه شد. صاحب دو فرزند یک دختر و یک پسر شد . پسرش را در تصادف اتومبیل به سال 1344 از دست داد و شوهرش در سال 1358 شمسی در تهران فوت کرد.


done in 0.0802 seconds