آخرین ویرایش : September 24, 2012

فاروق فرمانفرماییان

مناصب و مشاغل


رئیس

شرکت سهامی لبنیات پاک در ایران


مدیر عامل شرکت‌ سهامی لبنیات پاک

عضو


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


فاروق فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه فاروق فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه فاروق فرمانفرماییان بود.


تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۳/۰۱ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

او مهندس مشاور ومدیر شرکت کامنولت و هانزا انتر نشنال بود.


done in 0.0731 seconds