آخرین ویرایش : September 24, 2012

غفار فرمانفرماییان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


غفار فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عمو بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه غفار فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه غفار فرمانفرماییان بود.

محمد مصدق


محمد مصدق پسر عمه غفار فرمانفرماییان بود.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

او مدیرعامل شرکت برقی تل‌لکت، شرکت فیلیپس، پیمانکار سازمان برنامه و طراح سد کرج بود.


done in 0.0741 seconds