آخرین ویرایش : September 24, 2012

ثریا فرمانفرماییان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


ثریا فرمانفرماییان عمه ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه ثریا فرمانفرماییان بود.

ملک تاج نجم السلطنه


نجم السلطنه (مادر محمد مصدق) عمه ثریا فرمانفرماییان بود.توضیحات بیشتر:

• ثریا فرمانفرمائیان، نتیجۀ ازدواج عبدالحسین فرمانفرما با معصومه خانم، همسر سومش بود.
• او برای مدتی مدیر عامل توانبخشی بود.


done in 0.079 seconds