آخرین ویرایش : September 24, 2012

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله

مناصب و مشاغل


والی

منطقه کرمان و بلوچستان

( از ۱۲۹۸ه.ق. تا ۲۰۲۳ه.ق. )
یازده سال متوالی والی كرمان و بلوچستان بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما


سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانفرما پسر بزرگ فیروز میرزا نصرةالدوله بود.

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

عباس فرمانفرماییان


عباس فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

محمد ولی فرمانفرماییان


محمد ولی فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

محمد حسین فیروز


محمد حسین فیروز عموی ناصرالدوله بود.

محمد جعفر میرزا فرمانفرما


محمد جعفر میرزا عموی ناصرالدوله بود.

نظام الدین میرزا فرمانفرماییان


نظام الدین میرزا عموی ناصرالدوله بود.

مریم فیروز


مریم فیروز عمه ناصرالدوله بود.

منوچهر فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


عبدالعزیز فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

ابوالبشر فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

عبدالعلی فرمانفرماییان


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

سیروس فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

مهرماه فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه ناصرالدوله بود.

خداداد میرزا فرمانفرماییان


خداداد فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

صبار فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

ستاره فرمانفرماییان


ستاره فرمانفرماییان عمه ناصرالدوله بود.

بهادر فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

فاروق فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

غفار فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

ثریا فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه ناصرالدوله بود.

جباره فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه ناصرالدوله بود.

کاوه فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

علینقی فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.

حافظ فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی ناصرالدوله بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۰۹/۰۹ه.ق.
محل درگذشت منطقه کرمان
وفاتش به واسطه داشتن چندین ناخوشی در كرمان اتفاق افتاد.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.064 seconds