آخرین ویرایش : September 24, 2012

جمشید فرمانفرماییان

تاریخ تولد ۱۳۳۸/۰۱/۰۱ه.ق.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
از خاندان فرمانفرماییان است. تحصیل کرده در رشته‌ امور کارگری که مدتی رئیس امور بین المللی وزارت کار بوده و مدتی نیز مدیر عامل سازمان بیمه‌های اجتماعی، معاون وزارت کار می شود.

done in 0.0709 seconds