آخرین ویرایش : September 25, 2012

همدم الملوک فرمانفرماییان

روابط خانوادگی


نام همسر

علی اتحادیه


همدم‏‌الملوک فرمانفرمائیان، با علی اتحادیه ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد:۱) منصوره اتحادیه ۲) رحیم اتحادیه ۳) فرهاد اتحادیه ۴) شیرین اتحادیه

نام پدر

نام مادر

نام دختر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

صادق نظام مافی


همدم الملوک مادر همسر صادق نظام مافی و دخترعمه او است.

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما


نصرت الدوله عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد ولی فرمانفرماییان


محمد ولی فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد حسین فیروز


محمد حسین فیروز عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد جعفر میرزا فرمانفرما


محمد جعفر میرزا عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

نظام الدین میرزا فرمانفرماییان


نظام الدین میرزا عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

مریم فیروز


مریم فیروز عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

منوچهر فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


عبدالعزیز فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

ابوالبشر فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

عبدالعلی فرمانفرماییان


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

سیروس فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

مهرماه فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

خداداد میرزا فرمانفرماییان


خداداد فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

صبار فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

ستاره فرمانفرماییان


ستاره فرمانفرماییان عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

بهادر فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

فاروق فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

غفار فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

ثریا فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

جباره فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

کاوه فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

علینقی فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حافظ فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

اسکندر فیروز


اسکندر فیروز پسرعموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

مظفر فیروز


مظفر میرزا پسرعموی همدم الملوک فرمانفرماییان بود.done in 0.0798 seconds