آخرین ویرایش : September 25, 2012

علی اتحادیه

روابط خانوادگی


نام همسر

همدم الملوک فرمانفرماییان


همدم‏‌الملوک فرمانفرمائیان، با علی اتحادیه ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد:۱) منصوره اتحادیه ۲) رحیم اتحادیه ۳) فرهاد اتحادیه ۴) شیرین اتحادیه

نام دختر

دارای رابطه خانوادگی با

عباس فرمانفرماییان


عباس فرمانفرماییان پدر همسر (همدم الملوک) علی اتحادیه بود.

زهرا سلطان نظام مافی


زهرا نظام مافی مادر همسر (همدم الملوک) علی اتحادیه بود.

بهرام فرمانفرماییان


علی اتحادیه شوهر خواهر (همدم الملوک) بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


علی اتحادیه شوهر خواهر (همدم الملوک) عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


علی اتحادیه شوهر خواهر (همدم الملوک) تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

صادق نظام مافی


علی اتحادیه پدر همسر نظام مافی است.


تاریخ تولد ۱۲۸۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۹ه.ش.
محل تولد شهر تبریز
محل درگذشت شهر پاریس
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

done in 0.051 seconds