آخرین ویرایش : September 25, 2012

تاج الملوک فرمانفرماییان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علی اتحادیه


علی اتحادیه شوهر خواهر (همدم الملوک) تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

منصوره اتحادیه


منصوره اتحادیه خواهرزاده تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما


نصرت الدوله عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد ولی فرمانفرماییان


محمدولی فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد حسین فیروز


محمد حسین فیروز عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد جعفر میرزا فرمانفرما


محمد جعفر فیروز عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

نظام الدین میرزا فرمانفرماییان


نظام الدین میرزا عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

مریم فیروز


مریم فیروز عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

منوچهر فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


عبدالعزیز فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

ابوالبشر فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

عبدالعلی فرمانفرماییان


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

سیروس فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

مهرماه فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

خداداد میرزا فرمانفرماییان


خداداد فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

صبار فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

ستاره فرمانفرماییان


ستاره فرمانفرماییان عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

بهادر فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

فاروق فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

غفار فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

ثریا فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

جباره فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

کاوه فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

علینقی فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

حافظ فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

اسکندر فیروز


اسکندر فیروز پسر عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

مظفر فیروز


مظفر میرزا پسر عموی تاج الملوک فرمانفرماییان بود.توضیحات بیشتر:

او با مرتضی خوانساری ازدواج کرد.


done in 0.0725 seconds