آخرین ویرایش : September 25, 2012

عزت الملوک فرمانفرماییان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علی اتحادیه


علی اتحادیه شوهر خواهر (همدم الملوک) عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

منصوره اتحادیه


منصوره اتحادیه خواهرزاده عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما


نصرت الدوله عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد ولی فرمانفرماییان


محمدولی فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد حسین فیروز


محمد حسین فیروز عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

محمد جعفر میرزا فرمانفرما


محمدجعفر میرزا عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

نظام الدین میرزا فرمانفرماییان


نظام الدین میرزا عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

مریم فیروز


مریم فیروز عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

منوچهر فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


عبدالعزیز فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

ابوالبشر فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

سیروس فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

مهرماه فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

خداداد میرزا فرمانفرماییان


خداداد میرزا فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

صبار فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

بهادر فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

فاروق فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

غفار فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

کاوه فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

علینقی فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

حافظ فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

ثریا فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

جباره فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

مظفر فیروز


مظفر میرزا پسرعموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

اسکندر فیروز


اسکندر فیروز پسرعموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.done in 0.0786 seconds