آخرین ویرایش : September 25, 2012

بهرام فرمانفرماییان

روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

نام مادربزرگ

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

علی اتحادیه


علی اتحادیه شوهر خواهر (همدم الملوک) بهرام فرمانفرماییان بود.

منصوره اتحادیه


منصوره اتحادیه خواهرزاده بهرام فرمانفرماییان بود.

فیروز میرزا نصرت الدوله فرمانفرما


نصرت الدوله عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

محمد ولی فرمانفرماییان


محمد ولی فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

محمد حسین فیروز


محمد حسین فیروز عمو بهرام فرمانفرماییان بود.

محمد جعفر میرزا فرمانفرما


محمد جعفر میرزا عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

منوچهر فرمانفرماییان


منوچهر فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عبدالعزیز فرمانفرماییان


عبدالعزیز فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

ابوالبشر فرمانفرماییان


ابوالبشر فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

عبدالعلی فرمانفرماییان


عبدالعلی فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

سیروس فرمانفرماییان


سیروس فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

صبار فرمانفرماییان


صبار فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

فاروق فرمانفرماییان


فاروق فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

بهادر فرمانفرماییان


بهادر فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

کاوه فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

علینقی فرمانفرماییان


کاوه فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

علینقی فرمانفرماییان


علینقی فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

حافظ فرمانفرماییان


حافظ فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

خداداد میرزا فرمانفرماییان


خداداد فرمانفرماییان عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

مریم فیروز


مریم فیروز فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

مهرماه فرمانفرماییان


مهرماه فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

ستاره فرمانفرماییان


ستاره فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

ثریا فرمانفرماییان


ثریا فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

جباره فرمانفرماییان


جباره فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

غفار فرمانفرماییان


غفار فرمانفرماییان عمو بهرام فرمانفرماییان بود.

مظفر فیروز


مظفر میرزا پسر عموی بهرام فرمانفرماییان بود.

اسکندر فیروز


اسکندر فیروز پسرعموی عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

امیر اسدالله علم


اسدالله علم برادر همسر بهرام فرمانفرماییان بود.

محمد ابراهیم خان علم شوکت الملک


شوکت الملک پدر همسر بهرام فرمانفرماییان بود.توضیحات بیشتر:
وی دارای چهار خواهر و یک برادر بود.

done in 0.0715 seconds